ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

Download σε PDF pdf ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΔΚ

                               

ΑΡΘΡΟΝ

 1. ΟΝΟΜΑ
 2. ΕΔΡΑ
 3. ΣΚΟΠΟΙ
 4. ΜΕΛΗ

4.1.    Δικαίωμα εγγραφής μελών

4.2.    Επίτιμα Μέλη

4.3.    Απώλεια ιδιότητας μέλους

5.      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

6.      ΟΡΓΑΝΑ

6.1.    Γενική Συνέλευση

6.2.    Εκτελεστική Επιτροπή

6.3.    Καθήκοντα Εκτελεστικής Επιτροπής

6.4.    Εξουσίες Εκτελεστικής Επιτροπής

6.5.    Πρόεδρος

6.6.    Αντιπρόεδρος

6.7.    Γραμματέας

6.8.    Ταμίας

6.9.    Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

6.10.  Συνεδρίες της Εκτελεστικής Επιτροπής

7. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
8. ΔΙΑΛΥΣΗ
9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

                               

 1. Ιδρύεται Ένωση των Δικαστών της Κυπριακής Δημοκρατίας με την επωνυμία “Ένωση Δικαστών Κύπρου”.
 1. Έδρα της Ένωσης Δικαστών είναι η Λευκωσία.
 1. Οι βασικοί σκοποί της Ένωσης Δικαστών είναι:

3.1            Η διασφάλιση και ενίσχυση της προσωπικής και λειτουργικής     ανεξαρτησίας των Δικαστών της Κύπρου.

3.2            Η βελτίωση των συνθηκών απονομής της δικαιοσύνης.

3.3.           Η βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας των μελών της Ένωσης Δικαστών και η προώθηση λύσεων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη της Ένωσης.

3.4.           Η προαγωγή της Νομικής Επιστήμης και η συμβολή στον     εκσυγχρονισμό και βελτίωση της νομοθεσίας.

3.5.           Η συνεχής επιμόρφωση των μελών της Ένωσης  Δικαστών.

3.6.           Η προαγωγή και ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με το Ανώτατο Δικαστήριο για επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

3.7.           Η προαγωγή και ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με Ενώσεις Δικαστών στο εξωτερικό.

3.8.           Η προαγωγή σχέσεων συνεργασίας με οποιουσδήποτε δημόσιους φορείς για επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

 1. Μέλη

4.1       Ως μέλη της Ένωσης Δικαστών δικαιούνται να εγγραφούν:

 • Οι πρωτόδικοι Δικαστές όλων των βαθμίδων των Επαρχιακών Δικαστηρίων και Κακουργιοδικείων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Οι πρωτόδικοι Δικαστές όλων των βαθμίδων που υπηρετούν σε άλλα Δικαστήρια πρωτόδικης δικαιοδοσίας που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με ειδική νομοθεσία.
 • Ο όρος «Δικαστής» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει τη θέση Δικαστή με βάση διορισμό του από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δυνάμει του Περί Δικαστηρίων Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου με τον οποίο συστήνονται Πρωτόδικα Δικαστήρια.

 

4.2.      Επίτιμα μέλη

4.2.1.        Πρόσωπα τα οποία διετέλεσαν Δικαστές – μέλη της Ένωσης  και έχουν προσφέρει  εξαιρετικές υπηρεσίες στην Δικαιοσύνη και τα οποία είναι σε θέση να συμβάλουν στην προαγωγή των σκοπών της Ένωσης Δικαστών, μπορούν με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής να καταστούν επίτιμα μέλη της Ένωσης.

 

4.2.2.      Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής.

4.3.         Μέλος της Ένωσης Δικαστών χάνει την ιδιότητα του μέλους εφ’ όσον:

4.3.1.      Διοριστεί Δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, ή

4.3.2.      Αποχωρήσει από την Δικαστική Υπηρεσία, ή

 

4.3.3.       Υποβάλει εγγράφως προς την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δικαστών την παραίτηση του, ή

4.3.4.       Διαγραφεί από την Ένωση Δικαστών κατόπιν σχετικής απόφασης της Εκτελεστική Επιτροπής λόγω παράλειψης του να πληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στην Ένωση για περίοδο που υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Νοείται ότι δεν μπορεί να αποφασισθεί η διαγραφή μέλους με τον πιο πάνω τρόπο εκτός μετά από γραπτή προειδοποίηση προς το μέλος αυτό από την Εκτελεστική Επιτροπή και παράλειψη του να συμμορφωθεί με προθεσμία εξόφλησης των οικονομικών του υποχρεώσεων στην Ένωση, η οποία προθεσμία θα καθορίζεται στην πιο πάνω επιστολή.

5.       Οι οικονομικοί πόροι της Ένωσης Δικαστών είναι:

5.1.      Εισπράξεις από τις συνδρομές των μελών.

5.2.      Εισφορές, δωρεές και χορηγίες.

5.3.      Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις της Ένωσης.

6.      Τα όργανα της Ένωσης Δικαστών είναι η Γενική Συνέλευση και η Εκτελεστική Επιτροπή.

6.1.           Γενική Συνέλευση.

6.1.1.  Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη της Ένωσης  Δικαστών.

6.1.2.   Δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης έχουν τα μέλη τα οποία έχουν διευθετήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Ένωσης Δικαστών. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι παρόντα στην Συνέλευση. Μέλος που δεν παρίσταται στην Συνέλευση δεν έχει δικαίωμα ψήφου δια πληρεξουσίου αντιπροσώπου, εκτός εάν κωλύεται να παραστεί λόγω:

 • Υπηρεσιακού ταξιδιού στο εξωτερικό.
 • Εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων εκτός ωρών εργασίας σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που καταρτίζεται από το κάθε Επαρχιακό Δικαστήριο.

6.1.3.     Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

6.1.4.     Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως κατά τον μήνα Οκτώβριο σε Τακτική Συνεδρίαση. Ο τόπος, ο χρόνος και η ημερήσια διάταξη, καθορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή και κοινοποιούνται με επιστολή στα μέλη, τουλάχιστον 15 ημέρες προηγουμένως. Στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα τουλάχιστον θέματα:

 • Η λογοδοσία της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • Η έγκριση του ισολογισμού για τον προηγούμενο   χρόνο.
 • Κάθε τρίτο έτος, η εκλογή Εκτελεστικής Επιτροπής για τα επόμενα τρία χρόνια.

6.1.5.   Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε Έκτακτη Συνεδρίαση:

6.1.5.1. Οποτεδήποτε η Εκτελεστική Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο.

6.1.5.2. Σε περίπτωση σχετικού γραπτού αιτήματος που υποβάλλεται προς την Εκτελεστική Επιτροπή από αριθμό μελών που υπερβαίνει το 1/3 των εγγεγραμμένων μελών της Ένωσης. Στο γραπτό αίτημα αναγράφεται ο λόγος σύγκλησης και η ημερησία διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από την Εκτελεστική Επιτροπή σε χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.

6.1.5.3.  Σύμφωνα με το άρθρο 6.2.9.4, μετά από παραίτηση ή αποχώρηση τεσσάρων ή περισσοτέρων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, η Εκτελεστική Επιτροπή θεωρείται έκπτωτη, παραμένει όμως στην αρχή με μόνο σκοπό την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

6.1.5.4 Σύμφωνα με το άρθρο 6.2.9.3, μετά από παραίτηση ή αποχώρηση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών με μόνο σκοπό την εκλογή νέου Προέδρου της Ένωσης.

6.1.6.   Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 50% των μελών που έχουν διευθετήσει τις υποχρεώσεις τους στην Ένωση. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από μισή ώρα στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερησία διάταξη οπότε οποιοσδήποτε αριθμός μελών αλλά όχι μικρότερος των 30, αποτελεί απαρτία. Εάν ο αριθμός των παρευρισκομένων μελών είναι κάτω των 30, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για 15 μέρες στον ίδιο τόπο και ώρα οπότε η παρουσία οποιωνδήποτε μελών θα αποτελεί απαρτία.

6.1.7.   Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, έχει δε την νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας για οποιαδήποτε φανερή ψηφοφορία διεξάγεται στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

6.1.8.   Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εκτός όπου υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από το παρόν Καταστατικό. Η ψηφοφορία πλην των εκλογικών διαδικασιών, είναι φανερή και διεξάγεται με ανάταση των χεριών.

Νοείται ότι η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει κατόπιν εισήγησης οιουδήποτε μέλους όπως διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα.

6.1.9.   Η ρύθμιση της ακολουθητέας διαδικασίας στις Γενικές Συνελεύσεις όπου δεν υπάρχει ειδική πρόνοια στο Καταστατικό ή όπου ειδική πρόνοια είναι πρακτικά ανεφάρμοστη, καθορίζεται από την ίδια την Γενική Συνέλευση.

6.1.10.    Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλεί Καταστατική Συνέλευση:

6.1.10.1   Οποτεδήποτε η Εκτελεστική Επιτροπή κρίνει αναγκαίο ότι χρειάζεται τροποποίηση του Καταστατικού.

6.1.10.2          Σε περίπτωση σχετικού γραπτού αιτήματος που υποβάλλεται προς την Εκτελεστική Επιτροπή από αριθμό μελών που υπερβαίνει το 1/3 των εγγεγραμμένων μελών της Ένωσης. Στο γραπτό αίτημα αναγράφεται η συγκεκριμένη πρόταση για τροποποίηση του καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή, η Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται από την Εκτελεστική Επιτροπή σε χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.

6.1.10.3          Οι διαδικαστικές διατάξεις του Καταστατικού που αφορούν τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στην Καταστατική Συνέλευση. Εξαιρούνται οι διατάξεις περί απαρτίας, όπου στην Καταστατική Συνέλευση απαιτείται ειδική απαρτία 2/3 των εγγεγραμμένων μελών της Ένωσης και περί ψηφοφορίας για τροποποίηση του καταστατικού, όπου απαιτείται πλειοψηφία 50% των εγγεγραμμένων μελών της Ένωσης.

6.2.      Εκτελεστική Επιτροπή

6.2.1.    Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι οκταμελής και εκλέγεται από την Γενική   Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

6.2.2.   Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από:

6.2.2.1.   Τον Πρόεδρο

6.2.2.2.   Τον Αντιπρόεδρο

6.2.2.3.   Τον Γραμματέα

6.2.2.4.   Τον Ταμία

6.2.2.5.   Τέσσερα μέλη

6.2.3.       Η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται υπό την εποπτεία τετραμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία διορίζεται από την Γενική Συνέλευση για τον σκοπό αυτό. Πρόσωπο που είναι υποψήφιο για εκλογή αποκλείεται από συμμετοχή στην εφορευτική αυτή Επιτροπή.

6.2.4.     Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλει κάθε μέλος το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη της προηγούμενης Εκτελεστικής Επιτροπής είναι επανεκλέξιμα. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς από τους ενδιαφερομένους στον Γραμματέα της Ένωσης, 7 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τις εργασίες της Εκλογικής Συνέλευσης.

6.2.5.     Για το αξίωμα του Προέδρου, εφ’ όσον υποβάλλονται περισσότερες της μιας υποψηφιότητες, διεξάγεται ξεχωριστή ψηφοφορία και ως Πρόεδρος αναδεικνύεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Στην περίπτωση που υποβάλλεται μόνον μια υποψηφιότητα, τότε ο υποψήφιος ανακηρύσσεται αυτόματα από την Γενική Συνέλευση ως Πρόεδρος της Ένωσης χωρίς την διενέργεια εκλογών.

6.2.6.       Αφού εκλεγεί ο Πρόεδρος διεξάγεται κοινή ψηφοφορία για τις υπόλοιπες επτά θέσεις, στις οποίες εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι επτά υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για την Εκτελεστική Επιτροπή είναι μόνο επτά ή λιγότεροι των επτά, τότε  ανακηρύσσονται αυτόματα από την Συνέλευση ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής χωρίς την διενέργεια εκλογών.

6.2.7.       Μέλος που ήταν υποψήφιο για εκλογή στη θέση του Προέδρου αλλά δεν έχει εκλεγεί, μπορεί να υποβάλει στην Εφορευτική Επιτροπή, υποψηφιότητα για εκλογή στην Εκτελεστική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση των προνοιών του άρθρου 6.2.4 που καθορίζει προθεσμία 7 ημερών για υποβολή υποψηφιοτήτων.

6.2.8.       Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται το αργότερο μέσα σε μια βδομάδα από την εκλογή της και καταρτίζεται σε σώμα, εκλέγει δε μεταξύ των μελών της, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Αν υπάρχουν πέραν της μιας υποψηφιότητας για τις πιο πάνω θέσεις, διεξάγεται φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

6.2.9.       Η θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι τριετής.

6.2.9.1        Οποιοδήποτε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να παραιτηθεί κοινοποιώντας γραπτώς στην Εκτελεστική Επιτροπή την σχετική του πρόθεση. Η Εκτελεστική Επιτροπή πληρώνει την θέση που κενώθηκε με τον διορισμό άλλου μέλους από τους επιλαχόντες κατά τις αμέσως προηγούμενες εκλογές, με την σειρά επιτυχίας τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντων, η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να διορίσει οιονδήποτε μέλος της Ένωσης κατά την κρίση της για το υπόλοιπο της θητείας της Εκτελεστικής Επιτροπής σε κάθε περίπτωση.

6.2.9.2        Αν το μέλος που αποχωρεί κατείχε την θέση του Αντιπροέδρου, Γραμματέα ή Ταμία, στη θέση αυτή διορίζεται οιονδήποτε άλλο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που εκλέχθηκε κατά την αμέσως προηγούμενη Συνέλευση. Στην συνέχεια, η Εκτελεστική Επιτροπή προχωρεί σε ανακατανομή των θέσεων των αξιωματούχων της και ακολούθως στην πλήρωση της θέσης μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής ως ανωτέρω. Η πιο πάνω αντικατάσταση και ανακατανομή των θέσεων, γίνεται με φανερή ψηφοφορία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

6.2.9.3        Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της θητείας του ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών παραιτηθεί ή αποχωρήσει από την θέση του, η Εκτελεστική Επιτροπή υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 6.1.5.4, να συγκαλέσει εντός 20 ημερών Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία διεξάγεται εκλογή για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Ένωσης.

6.2.9.4        Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας της Εκτελεστικής Επιτροπής παραιτηθούν ή αποχωρήσουν συνολικά τέσσερα ή περισσότερα μέλη της εκλεγείσας κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση Εκτελεστικής Επιτροπής, η Εκτελεστική Επιτροπή υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 6.1.5.3, να συγκαλέσει εντός 20 ημερών Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία διεξάγεται εκλογή για την ανάδειξη νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και νέου Προέδρου της Ένωσης.

6.2.9.5        Στην διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου και Εκτελεστικής Επιτροπής, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 6.2. του παρόντος καταστατικού. Η θητεία του Νέου Προέδρου και της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής που εκλέγονται με τον πιο πάνω τρόπο, θα είναι μόνο για το υπόλοιπο της θητείας του Προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής που παραιτήθηκαν ή αποχώρησαν.

6.3.               Καθήκοντα της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι:

6.3.1.   Η προαγωγή των σκοπών της Ένωσης Δικαστών.

6.3.2.   Η λήψη των αναγκαίων μέτρων και αποφάσεων για  την λειτουργία και επίτευξη των σκοπών της Ένωσης Δικαστών.

6.3.3.   Η διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων και συνεδρίων καθώς και η έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση βιβλίων και άλλων εντύπων με σκοπό την συνεχή επιμόρφωση των μελών της Ένωσης.

6.3.4.    Η οικονομική διαχείριση της Ένωσης Δικαστών και  της περιουσίας της.

6.3.5.   Η εγγραφή νέων μελών εφ’ όσον πληρούν τα κριτήρια εγγραφής.

6.3.6.    Η εξέταση εισηγήσεων για την εγγραφή επίτιμων μελών και η εγγραφή τους αν έτσι αποφασισθεί.

6.3.7.   Η διαγραφή μέλους για οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 4.3.4.

6.3.8.   Η δημιουργία υποεπιτροπών από μέλη της Ένωσης με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής.

6.3.9.   Ο καθορισμός του ύψους και η είσπραξη της ετήσιας συνδρομής των μελών.

6.3.10.Το άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού στον οποίον κατατίθενται όλες οι εισπράξεις και από τον οποίον γίνονται όλες οι πληρωμές της Ένωσης.

6.3.11.Η εκπροσώπηση της Ένωσης Δικαστών στην Κύπρο και το εξωτερικό. Ιδιαίτερα η εκπροσώπηση των μελών της Ένωσης σε επαφές με το Ανώτατο Δικαστήριο αλλά και την Νομοθετική και Εκτελεστική εξουσία για προώθηση των σκοπών της Ένωσης και ιδίως την βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας των μελών αλλά και των μηχανισμών απονομής της δικαιοσύνης.

6.3.12.Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που ρητά αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

6.3.13.Η ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που αφορά την  λειτουργία της Ένωσης Δικαστών για το οποίο δεν γίνεται ειδική πρόνοια στο Καταστατικό.

6.4.        Στα πλαίσια των πιο πάνω καθηκόντων η Εκτελεστική Επιτροπή έχει εξουσία:

6.4.1     Να προσλαμβάνει και πληρώνει προσωπικό και ανεξάρτητους συμβούλους.

6.4.2     Να συνάπτει συμβάσεις με οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

6.4.3     Να ιδρύει και λειτουργεί σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφαλιστικής κάλυψης των μελών της Ένωσης και να συνάπτει συμβάσεις με οιονδήποτε οργανισμό για τον σκοπό αυτό.

6.5.        Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών:

6.5.1.     Εκπροσωπεί την Ένωση Δικαστών σε όλες τις εκδηλώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό και λογοδοτεί εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις.

6.5.2.    Έχει την ευθύνη τήρησης του Καταστατικού και της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης Δικαστών.

6.5.3.    Φροντίζει για την αποτελεσματική υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης.

6.5.4.    Προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και των Γενικών Συνελεύσεων.

6.5.5.     Συγκαλεί μαζί με τον Γραμματέα τις συνεδρίες της Εκτελεστικής Επιτροπής.

6.5.6.     Διεξάγει σε συνεργασία με τον Γραμματέα την αλληλογραφία της Ένωσης.

6.5.7.    Προσυπογράφει τα εντάλματα πληρωμής της Ένωσης και υπογράφοντας μαζί με τον Ταμία, δεσμεύει τον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης.

6.6.        Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών:

6.6.1.    Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού σε όλα τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του.

6.6.2.    Βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και συμβάλλει με κάθε τρόπο στην επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

6.7.        Ο Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών:

6.7.1.    Τηρεί πρακτικά για κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

6.7.2.    Τηρεί το αρχείο της Ένωσης.

6.7.3.    Έχει την ευθύνη μαζί με τον Πρόεδρο της έγκαιρης διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας της Ένωσης.

6.7.4.    Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, προσυπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής που εκδίδει η Ένωση και δεσμεύει με την υπογραφή του τον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης.

6.7.5.    Συγκαλεί μαζί με τον Πρόεδρο τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και προεδρεύει των συνεδριών αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου & του Αντιπροέδρου.

6.8.        Ο Ταμίας της Ένωσης Δικαστών:

6.8.1.    Διενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές της Ένωσης Δικαστών εκδίδοντας σχετικές αποδείξεις.

6.8.2.    Τηρεί ακριβείς λογαριασμούς και/ή λογιστικά βιβλία για κάθε είσπραξη ή πληρωμή.

6.8.3.    Δεσμεύει τον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα.

6.8.4.    Ετοιμάζει τον οικονομικό ισολογισμό της Ένωσης στα πλαίσια της λογοδοσίας της Εκτελεστικής Επιτροπής.

6.8.5.    Μεριμνά γενικά για την περιουσία της Ένωσης και δίδει στην Εκτελεστική Επιτροπή ή στις Γενικές Συνελεύσεις πληροφορίες που δυνατόν να του ζητηθούν για την οικονομική κατάσταση της Ένωσης.

6.9.        Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

6.9.1.    Συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης Δικαστών.

6.9.2.    Εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τον Πρόεδρο και την Εκτελεστική Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής άσκησης των καθηκόντων του Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία της Ένωσης εφ’ όσον αυτό είναι αναγκαίο.

6.9.3.    Εκπροσωπούν την Ένωση στην Κύπρο και το εξωτερικό κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

6.10.     Συνεδρίες της Εκτελεστικής Επιτροπής.

6.10.1.Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον   κάθε 60 ημέρες και εκτάκτως οποτεδήποτε προσκληθεί από τον Πρόεδρο κατόπιν πρωτοβουλίας του ιδίου ή ως αποτέλεσμα γραπτής αίτησης τριών τουλάχιστον μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται στην γραπτή αίτηση, οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η έκτακτη συνεδρία. Ο Πρόεδρος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής το αργότερο εντός 7 ημερών από την λήψη της αίτησης.

6.10.2.Οι ειδοποιήσεις σύγκλησης των συνεδριών θα αποστέλλονται στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, 3 τουλάχιστον μέρες πριν την συνεδρία. Σε αυτές θα αναφέρεται ο χώρος και χρόνος της συνεδρίας καθώς και η ημερησία διάταξη, πλην των θεμάτων που απορρέουν από τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας.

Νοείται ότι η πιο πάνω διάταξη δεν θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η ημερομηνία συνεδρίας και η ημερησία διάταξη θα καθορίζονται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην αμέσως προηγούμενη συνεδρία της.

6.10.3.Οιονδήποτε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής επιθυμεί να εγείρει οιονδήποτε θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, δύναται να ζητήσει από τον Πρόεδρο την εγγραφή του θέματος, 2 τουλάχιστον μέρες πριν την συνεδρία.

6.10.4.Οι συνεδρίες της Εκτελεστικής Επιτροπής θεωρούνται ότι βρίσκονται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον 4 από τα μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.

6.10.5.Σε κάθε συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής, τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά αφού επικυρωθούν από την Εκτελεστική Επιτροπή κατά την επόμενη συνεδρία, στην συνέχεια υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τα πρακτικά τηρούνται από τον Γραμματέα και στην απουσία του, από οποιοδήποτε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα υποδείξει ο Πρόεδρος.

Περιουσία

7.1.        Η Ένωση μπορεί να αποκτήσει περιουσία..

7.2.        Η Εκτελεστική Επιτροπή θα διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης και δύναται να συνάπτει δάνεια μέχρι του ποσού των €10.000,00. Σε περίπτωση δανείου πέραν των €10.000,00 ή υποθήκευσης περιουσίας της Ένωσης, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 1. Διάλυση

8.1.        Η Ένωση διαλύεται κατόπιν απόφασης τουλάχιστον των 4/5 των εγγεγραμμένων μελών της που λαμβάνεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό κατόπιν αίτησης των 2/3 των μελών της.

8.2.        Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, η περιουσία της διατίθεται όπως ήθελε αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία λήφθηκε η απόφαση της διάλυσης.

Γενικές Διατάξεις

9.1.        Σε περίπτωση που στο παρόν Καταστατικό δεν υπάρχει πρόνοια για οιονδήποτε θέμα, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις επί του θέματος, νοουμένου ότι οι αποφάσεις αυτές δεν αντίκεινται στις πρόνοιες και το πνεύμα του παρόντος Καταστατικού ή στους σκοπούς της Ένωσης και αναλαμβάνει να προωθήσει σχετική αλλαγή στο Καταστατικό σε περίπτωση που το θεωρήσει αναγκαίο.